nag_rand_varma (g05pjc) Example Program Data
 2 1 0 48          : k, ip, iq, n
 0.80 0.07          
 0.00 0.58          : phi(,,1) 
 5.00 9.00          : xmean
 2.97            
 0.64 5.38          : var